top of page

Kallelse bolagsstämma

Aktieägarna i Malmö universitet Holding AB kallas härmed till bolagsstämma den 17 april 2024 kl. 16.00 Bolagsstämman äger rum i styrelserummet, Nereus, Neptuniplan 7, våning 3, Malmö. 

Dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av sekreterare 

4. Val av justeringsperson 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordning 

7. Framläggande av årsredovisningen 

8. Framläggande av revisionsberättelsen 

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

10. Beslut om disposition av bolagets resultat 

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter 

12. Val till styrelsen och av revisorer 

13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 

14. Fastställande av ägardirektiv 

 

Malmö den 13 mars 2024 

Malmö universitet Holding AB 

Styrelsen 

bottom of page